Vuosikertomus 2021

TOIMINNAN PERUSTA

Haminan-Virolahden kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, joka sijaitsee Haminan ja Virolahden saaristossa sekä Summa-, Vehka-, Viro- ja Vaalimaanjoen vesistöalueella Haminan ja Kouvolan kaupunkien sekä Virolahden, Miehikkälän ja Luumäen kuntien alueilla. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Perustamiskokous pidettiin 14.2.2019. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määritteli rajat Haminan-Virolahden kalatalousalueelle. Kalatalousalueen pinta-ala on n. 52 790 hehtaaria ja kotipaikkakunta on Hamina.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voi valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.
Kalatalousalueella on noin 330 vesialueenomistajaa, periaatteen mukaisesti yhteisomistuksessa ja yhteinen kiinteistö lasketaan yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä 83 omistaa 50 hehtaaria tai enemmän ja heillä on yhdessä 110 ääntä kalatalousalueen yleiskokouksissa.

HALLINTO

Yleiskokous ja Hallitus

Haminan-Virolahden kalatalousalueen yleiskokous pidettiin koronapandemian vuoksi etänä 20. toukokuuta 2021. Kokouksessa oli edustettuna 8 äänioikeutettua jäsentä, 8 henkilöä ja heillä yhteensä 19 ääntä. Läsnä oli myös 5 henkilöä läsnäolo- ja puheoikeudella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Korjus. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista.
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Toimikausi on kolme vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden eroamisvuorot on arvottu. Yleiskokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Erovuorossa kokouksessa olivat Tuomo Peltola, Jaakko Koskela ja Esa Kujanpää. Kokouksessa ei ollut hallituksen ulkopuolisia jäseniä paikalla. Tilanne oli sen verran poikkeuksellinen, jolloin kokous päätti, että vastuuvapautta ei voitu hallitukselle myöntää. Tästä syystä hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään seuraavaan ylimääräiseen yleiskokoukseen tai sääntömääräiseen yleiskokoukseen asti.
Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2021 aikana. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt yksittäisistä asioista sähköpostikokouksissa.
Kalatalousalue maksoi kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen kokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille valtion komiteapalkkioiden mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan.

Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus 2021

Ahlberg Tuomo, jäsen, osallistunut kokouksiin 0 krt, erovuorossa v. 2022
Korjus Seppo, puheenjohtaja, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2023
Koskela Jaakko, jäsen, osallistunut kokouksiin 2 krt, erovuorossa v. 2021
Kujanpää Esa, jäsen, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2021
Malin Mikko, jäsen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2023
Mäkelä Isto, jäsen, osallistunut kokouksiin 5 krt, erovuorossa v. 2023
Peltola Tuomo, varapuheenjohtaja, osallistunut kokouksiin 4 krt, erovuorossa v. 2021
Seppälä Petri, jäsen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2022
Tähti Kari, jäsen, osallistunut kokouksiin 6 krt, erovuorossa v. 2022

Toimihenkilöt ja tilintarkastus

Haminan-Virolahden kalatalousalueella on ollut 26.9.2019 lähtien toimeksiantosopimus toiminnanjohtajantehtävästä Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus ja hän vastaa myös rahastonhoitajan tehtävistä. Kirjanpidosta vastaa Tilitoimisto Kymen Tili-Tupa Oy.
Kalatalousalueen tilintarkastajana toimii Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.
Kalatalousalueen kalastuksenvalvojina ovat toimineet Mikko Malin, Teemu Tast, Jouni Ristola, Seppo Korjus, Isto Mäkelä ja Kari Tähti. Valvontakoordinaattoria ei ollut nimettynä.

Ilmoituselimet

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on kalatalousalueen kotisivut.

Arkistointi

Kalastusalueet ovat siirtäneet säilytettävät asiakirjat osittain kalatalousalueelle. Asiakirjoja ei ole vielä varsinaisesti arkistoitu. Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja etsivät ratkaisuja arkistointiin.

Tietosuoja-asetus

Toiminnassaan kalatalousalue käsittelee erilaisia henkilötietoja. Koska kalatalousalue on julkishallinnollinen elin, on nimitettävä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä tietosuojavastaava. Kalatalousalueen hallitus on päättänyt ostaa tietosuojavastaavapalvelun Kalatalouden keskusliitto ry:ltä.

TALOUS

Toimintakauden tulos

Kalatalousalueen toisen toimintavuoden ylijäämä on 879,80 €.
Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille. Oma pääoma 31.12.2021 oli
10 969,39 €.
VARELY on 29.11.2019 myöntänyt kalatalousalueelle erityisavustusta kalastuksenvalvontaan 2 000 €. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019– 31.12.2021.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle erityisavustusta käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen
6 200 €. Hankkeen toteutusaika oli 27.01.2021 – 31.12.2021. Hankkeelle on haettu lisäaikaa.
VARELY on 20.4.2021 myöntänyt kalatalousalueelle erityisavustusta kalastuksenvalvontaan 6 000 €. Hankkeen toteutusaika on 27.01.2021-31.12.2022.

Avustukset maksetaan jälkikäteen, hankkeiden toteutuksesta syntyneiden päätösehtojen mukaisten kustannusten perusteella. Maksatushakemukset on jätettävä KEHA-keskukselle viimeistään 28.2.2023.

VARELY on 10.3.2021 myöntänyt kalatalousalueelle ennakkona toiminta-avustusta 10 757 € vuodelle 2021.

Omistajakorvaukset

Vuonna 2021 VARELY maksoi vuoden 2020 omistuskorvaukset 28 552 € kalatalousalueen tilille. Kalpaa, kalastusalueiden sähköistä palvelua, käytettiin ensimmäisen kerran omistajakorvauksien jakamiseen. Korvaukset maksettiin syyskuussa 2021.
Omistajakorvauksien maksamiseksi, tulee omistajan kalastuslain mukaisesti ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: 1) jos kyseessä on osakaskunta, sen virallinen nimi tai jos kyseessä on yksityinen vesialue, sen omistajan nimi, 2) osoite, 3) kiinteistörekisteriote ja 4) tilinumero. Kalatalousalue voi myös kysyä muita selvityksiä yhteisomistuksessa olevista yksityisistä vesialueista.
Nykyisen lainsäädännön mukaisesti omistajakorvaukset vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen, mikäli vesialueen omistaja ei tässä ajassa ole sopinut niistä tai pyytänyt niitä maksuun. Tämä koskee korvauksia, jotka ylittävät 50 €/omistajayksikkö, pienemmät summat kuuluvat lain mukaisesti kalatalousalueelle. Vanhentuneet varat kalatalousalue saa käyttää kalaveden kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kalastuksenvalvonta

Haminan-Virolahden kalatalousalue maksoi vuonna 2021 kalastuksenvalvonnasta ja valvontavälineistöstä yhteensä 2 712,80 €. Valvonnan osuus oli maksetusta summasta 367,70 €.
Kalatalousalue hankki vuoden lopussa kolme lisenssiä Pirkanmaan kalatalouskeskuksen digitaliselle raportointiohjelmalle. Valvojille hankitaan tabletit ja tarvittavat Internet-liittymät 2022 aikana.
Kalatalousalueen valvojat ovat kirjanneet valvontaa 14 tuntia vuoden 2021 aikana. Valvontaa on suoritettu talvella jääaikana.

Valvontaraportti 2021

– Vapoja 0 kpl
– Verkkoja 25 kpl, Rysiä 2 kpl, joista ok 23 kpl
Toimenpiteet:
– talteenotto 0 kpl
– ilmoitus poliisille 0 kpl
– huomautus 4 kpl
– näyttömääräys 0 kpl
– toimenpiteestä luopuminen 0 kpl

Edunvalvonta

Lausunnot ja mielipiteet ovat kirjoittanut toiminnanjohtaja keskusteltuaan asioista hallituksen kanssa.
Haminan-Virolahden kalatalousalue on vuonna 2021 antanut lausuntonsa/mielipiteensä esimerkiksi seuraavista asioista:
– Heinä- ja Vaajersuon turvetuotanto VHaO
– Akkumateriaalitehdas ELY

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on laadittu Etelä-Suomen Merikalastajain Liitossa. Työ oli vuoden vaihtuessa vielä kesken. Suunnitelma on maksanut kalatalousalueelle tähän mennessä 9200 €.

Yhteistyö, tiedotus ja koulutus

Kalatalousalueella on käytössään omat kotisivut. Osoite on https://kymenkalatalousalue.fi/haminavironlahti.fi/. Osoitetta on yritetty muuttaa poistamalla etuosa osoitteesta toistaiseksi siinä onnistumatta. Sivustoja päivitetään ja sisältöä luodaan mahdollisuuksien mukaan.
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt, että Haminan-Virolahden kalatalousaluetta edustaa kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan virallinen edustaja, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmantena vaihtoehtona toiminnanjohtaja, mikäli ei erikseen toisin ole päätetty. Hallitus on myös päättänyt, että kalatalousalueen tiedotusvastaavia ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, jollei toisin erikseen päätetä.
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt osallistumisperiaatteista kalatalousaluetta koskeviin kokouksiin ja seminaareihin. Pyrkimys on, että ainakin yksi hallituksen jäsen osallistuu ja hallitus päättää kuka/ketkä osallistuvat. Tämän lisäksi voi toiminnanjohtaja osallistua, yleensä kahden kalatalousalueen edustajana.
Haminan-Virolahden kalatalousalue on vuonna 2021 ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole aiemmin mainittu kertomuksessa:

– Kalatalouden Keskusliiton Rannikon kalatalousaluepäivät ja kalatalousalueiden toiminnanjohtajakoulutus. Molemmat lokakuussa ja etänä.
– Kuhaseminaari, etänä

Tuleva toimintakausi

Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2022, mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelma saa lainvoiman, on tiedottaa suunnitelmasta ja VARELYltä hakea voimaan suunnitelmassa olevat kalastussäädökset. Muut tärkeät tehtävät ovat kalastuksenvalvonnan kehittäminen, edunvalvonta, omistajakorvauksien jakaminen ja kotisivujen päivittäminen. Tärkeää on myös osallistuminen koulutustilaisuuksiin ja VARELYn eri yhteistyöryhmäkokouksiin.

Kalatalousalueen paikalliset kalastusmääräykset

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi web-sivulta ja myöhemmin myös kalatalousalueen kotisivuilta.

KALATALOUSALUEEN YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja: Petri Päivärinta, puh: 0500 253261, s-posti: petri.paivarinta(at)merikala.fi
Puheenjohtaja: Seppo Korjus, puh: 0407378117, s-posti: korjus.seppo(at)gmail.com
Kotisivut: https://kymenkalatalousalue.fi/haminavironlahti.fi/

Haminan-Virolahden kalatalousalue
10.3.2022 Hallitus