Vesienhoito

Kunnostukset

Haminan-Virolahden kalatalousalueen alueella tehdään vesienhoidollisia kunnostuksia. ELY-keskus kartoittaa merialueen ja rannikon mahdollisia kunnostuskohteita ja MeriHamina ry kunnostaa Haminan lähivesiä. Lisätietoja MeriHaminan nettisivuilla. Myös jokikohteita on kunnostettu kalatalousalueella olevissa joissa.

Istutukset

Haminan-Virolahden kalatalousalueella on kalanpoikasten istutustoimintaa. Osakaskunnat tilaavat Etelä-Suomen Merikalastajain Liitolta istutuksia ja ELY-keskus istuttaa omissa projekteissaan kalanpoikasia. Merikalastajain Liitto hoitaa myös kalataloudellisia velvoiteistutuksia. Eniten alueella istutetaan mereen vastakuoriutuneita siianpoikasia. Osakaskunnat tilaavat vastakuoriutuneita sekä kesänvanhoja vaellussiian poikasia ja kaksivuotiaita meritaimenia tai -lohia. ELY-keskus kotiuttaa jokiin Mustajoen kantaa olevaa meritaimenta erilaisissa istutuksissa.

Toimenpideohjelma

Haminan-Virolahden kalatalousalue kuuluu pääosin ELY-keskuksen koordinoiman Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle. Toimenpideohjelmalla tavoiteltiin vesistöille hyvää ekologista ja kemiallista tilaa jo vuoteen 2015 mennessä, mutta tavoitteisiin ei ole päästy. Työ vesistöjen saattamiseksi hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan jatkuu.