VESIENHOITO

Kunnostukset

 

Haminan-Virolahden kalatalousalueen alueella tehdään vesienhoidollisia kunnostuksia. ELY-keskus kartoittaa merialueen ja rannikon mahdollisia kunnostuskohteita ja MeriHamina ry kunnostaa Haminan lähivesiä. Lisätietoja MeriHaminan nettisivuilla. Myös jokikohteita on kunnostettu kalatalousalueella olevissa joissa.

Istutukset

 

Haminan-Virolahden kalatalousalueella on kalanpoikasten istutustoimintaa. Osakaskunnat tilaavat Etelä-Suomen Merikalastajain Liitolta istutuksia ja ELY-keskus istuttaa omissa projekteissaan kalanpoikasia. Merikalastajain Liitto hoitaa myös kalataloudellisia velvoiteistutuksia. Eniten alueella istutetaan mereen vastakuoriutuneita siianpoikasia. Osakaskunnat tilaavat vastakuoriutuneita sekä kesänvanhoja vaellussiian poikasia ja kaksivuotiaita meritaimenia tai -lohia. ELY-keskus kotiuttaa jokiin Mustajoen kantaa olevaa meritaimenta erilaisissa istutuksissa.

Toimenpideohjelma

 

Haminan-Virolahden kalatalousalue kuuluu pääosin ELY-keskuksen koordinoiman Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle. Toimenpideohjelmalla tavoiteltiin vesistöille hyvää ekologista ja kemiallista tilaa jo vuoteen 2015 mennessä, mutta tavoitteisiin ei ole päästy. Työ vesistöjen saattamiseksi hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan jatkuu.

Vastakuoriutuneita vaellussiian poikasia