Kokouskutsu kalatalousalueen yleiskokoukseen 31.5.2022

HAMINAN- VIROLAHDEN KALATALOUSALUE
16.5.2022

KUULUTUS
Haminan-Virolahden kalatalousalueen jäsenet kutsutaan yleiskokoukseen 31.5.2022, klo 18.00.

Kokous pidetään Haminassa, Kadettikoulunkatu 3, Kumppanuustalo Hilma, kokoustila Sininen kabinetti. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta ennakkoilmoittautuminen on pakollinen, ilmoitus osallistumisesta toiminnanjohtajalle petri.paivarinta@merikala.fi viimeistään 31.5.2022 klo 10:00 mennessä. Lisätietoja kuulutuksen lopussa. Muuten ilmoittautuminen on vapaaehtoinen, mutta suotava. Myös valtakirjoja voi sähköisesti toimittaa etukäteen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen esityslista
7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
17. Esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos
18. Muut asiat
19. Kokous päätetään

HAMINA-VIROLAHTI KALATALOUSALUE
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni.
Kokouksessa edustaja voi valtakirjan nojalla, toimia enintään yhden (1) jäsenen edustajana ja käyttää hänen äänivaltaansa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi. Yhden edustajan äänimäärä ei saa olla yli kolmasosaa kokouksen äänistä.
Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta, alkaen klo 17:30, mutta niitä voidaan mielellään myös lähettää kalatalousalueelle etukäteen sähköpostilla tai teksti-/Whatsapp – viestillä 27.5. asti.
Suljettu lippuäänestys ei ole mahdollista etäosallistujille. Henkilövaaleissa osallistujat käyttävät äänestämiseen puhelinta tai sähköpostia, mikäli ei kokous 2 § kohdassa ole sopinut nimenhuutoäänestyksestä tai kädennostoäänestyksestä myös henkilövaaleissa. Äänestämiseen edustajan täytyy käyttää puhelinta tai sähköpostitiliä, jonka yhteys äänioikeutettuun kokousedustajaan voidaan todeta.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä Haminan-Virolahden kalatalousalueen kotisivuilla alkaen 1.6.2022, jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 1.7.-1.8.2022. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä.
Ilmoittautumiset, valtakirjat ja kysymykset toiminnanjohtaja Petri Päivärinnalle
s-postia: petri.paivarinta@merikala.fi puh: 0500-253261 arkisin klo. 8–16.

Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus