Kalatalousalueen yleiskokous 20.5.2021, pöytäkirja

Yleinen kokous
HAMINAN- VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Pöytäkirja

Aika 20.5.2021 klo 18.00
Paikka Teams

1.Kokouksen avaaminen
Kalatalousalueen puheenjohtaja Seppo Korjus avasi yleisen kokouksen 18.08

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa.
Äänestettäessä käytetään kädennostotoimintoa ja vaaleissa lähetetään tekstiviesti ääntenlaskijoille. Mikäli vaaleissa tarvitaan äänestää, ennen äänestystä sovitaan tarkempi äänestysmenettely.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Korjus ja sihteeriksi Petri Päivärinta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Seppälä ja Isto Mäkelä ja ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo.
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli edustettuina 8 äänioikeutettua jäsentä (7 henkilöä) ja heillä yhteensä 19 ääntä. Muita osallistujia läsnä ja puheoikeudella oli 5 henkilöä.

Todettiin ja hyväksyttiin äänestys- ja osallistujaluettelo.

5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty 6.5.2021 sähköpostilla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina niille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa, muttei sähköpostiosoitetta.
Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista hyväksyttiin pienin korjauksin.

7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
Petri Päivärinta esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Hyväksyttiin toimintakertomus.

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Petri Päivärinta esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.
Tilinpäätös vahvistettiin.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
Todettiin, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt ovat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäseniä. Kokouksessa ei ollut läsnä ketään sellaista äänioikeuden omaavaa henkilöä, joka ei olisi ollut jäävi esittämään vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille. Kokous totesi, ettei vastuuvapautta voida myöntää tässä kokouksessa. Asialistan kohdan 9. käsittely päätettiin siirtää myöhemmin pidettävään ylimääräiseen yleiskokoukseen.

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
Hyväksyttiin, että edellisen vuoden tilikauden voitto 1921,14 € pidetään kalatalousalueen yritystilillä.

11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja.
Vuoden 2020 tilintarkastajana toimi Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen. Koskelainen on ilmoittanut edustamansa yhtiön puolesta, että Kymen Tilintarkastus Oy on käytettävissä uudelleen valintaan.
Hyväksyttiin Kymen Tilintarkastus Oy tilintarkastajaksi ja vastuuhenkilöksi Matti Koskelainen.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
Palkkiot ovat maksettu valtion komiteapalkkioiden mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan.
Päätettiin maksaa palkkiot ja kulukorvaukset edelleen Valtion suositusten mukaan.

13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
Erovuorossa hallituksesta vuonna 2021 on Tuomo Peltola, Jaakko Koskela ja Esa Kujanpää.
Todettiin, että kyseiset valinnat tehdään myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä yleiskokouksessa henkilöiden vastuuvapauden myöntämisen jälkeen.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Päivärinta esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
Päivärinta esitteli talousarvion vuodelle 2021.
Hyväksyttiin talousarvio.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen on kesken, joten Päivärinta esitti aiemman vuoden mukaisen omistajakorvaustaulukon. Poikkeuksena vuoteen 2020 on, että valtion yleinen vesialue saa rasituskerroinarvon 0, johtuen lainsäädännön muutoksesta.
Päätettiin jakaa vuoden 2020 omistajakorvaukset samalla tavalla, kuin aiempana vuonna lukuun ottamatta yllä mainittua muutosta.

17. Muut asiat
Keskusteltiin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Päivärinta totesi sen edelleen olevan kesken. Alueen sisävesiä koskeva osio on valmiimpi. ELY:n edustajat ilmoittivat kommentoivansa mielellään myös keskeneräistä työtä.

18. Kokous päätetään
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32

Kotkassa 20.5.2021

Seppo KorjusPetri Päivärinta
puheenjohtajasihteeri

Petri SeppäläIsto Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja