Kalatalousalueen yleiskokous 31.5.2022, pöytäkirja

Aika: 31.5.2022 klo 18.00
Paikka: Kumppanuustalo Hilma, Hamina

1. Kokouksen avaaminen
Haminan-Virolahden kalatalousalueen puheenjohtaja Seppo Korjus avasi kokouksen kello 18.02.

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa
Todettiin, että Esa Kujanpää on etänä ilman äänioikeutta. Näin ollen voidaan menetellä perinteisellä tavalla, mikäli ilmenee tarvetta äänestykselle.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Korjus ja sihteeriksi Heli Rajamäki.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Isto Mäkelä ja Petri Seppälä.

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osanottajaluettelo
Heli Rajamäki luetteli läsnä olevien henkilöiden nimet ja äänimäärät, tai jos oli paikalla ilman valtakirjaa. Luettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).
Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osanottajaluettelo.

5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista.

7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä
Petri Päivärinta esitteli vuosikertomuksen 2021.
Hyväksyttiin vuosikertomus

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Päivärinta esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
Hallitukselle ja toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä
Hallituksen ehdotus: Varat siirretään voitto/tappio -tilille.
Ehdotus hyväksyttiin.

11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
Nykyinen tilintarkastaja on Kymen Tilintarkastus Oy ja vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.
Päätettiin valita nykyinen tilintarkastaja jatkamaan tehtävässään.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
Esitettiin, että kokouspalkkiot maksetaan Valtiovarainministeriön kokouspalkkiosuosituksen mukaisesti ja kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan.
Päätettiin jatkaa näin edelleen.

13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
Erovuorossa 2021 olivat Jaakko Koskela, Esa Kujanpää, Tuomo Peltola.
Valittiin Esa Kujanpää ja Tuomo Peltola jatkamaan, sekä uutena Hannu Kattelus.
Erovuorossa 2022 ovat Tuomo Ahlberg, Petri Seppälä ja Kari Tähti.
Valittiin Petri Seppälä ja Kari Tähti jatkamaan, sekä uutena Ismo Tapani.
Valittiin Seppo Korjus jatkamaan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi Isto Mäkelä.

14. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
Petri Päivärinta esitteli toimintasuunnitelman.
Keskusteltiin kalastusopastoiminnasta, joka on osaltaan perusteena toiminnan rahoitukseen. Opasluvista tulee rahaa valtakunnalliseen kokonaispottiin, mutta se on hyvin pieni osa koko valtakunnan tasolla. Pääosin raha tulee kalastonhoitomaksuista.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
Päivärinta esitteli talousarvion.
Vahvistettiin talousarvio.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
Päivärinta esitteli Kalpa-karttaluonnoksen, jonka perusteella omistajakorvaukset jaettaisiin.
Keskustelua käytiin aluekohtaisesti, luonnosehdotukseen tehdään joitain muutoksia keskusteluun perustuen. Kyseisillä lisäyksillä aluejako todettiin hyväksytyksi. Luonnos käydään vielä läpi hallituksen kokouksessa ennen sen julkaisemista.

17. Esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos
Mikko Malin esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksen.
Keskustelua käytiin kalastusrajoituksista koskialueilla, liittyen esimerkiksi kalastuskilpailuihin. Alueet näkyvät kalastusrajoitus.fi-sivustolla ja niitä kannattaa noudattaa. ELY-keskuksen edustajat kommentoivat, että poikkeuslupia on kuitenkin mahdollista hakea ja ELY arvioi sitten asiaa.
Keskusteltiin hailin kalastuksesta: se on ollut joillain alueilla vesienomistajien yhteisestä sopimuksesta vapaata, voisiko siitä mainita käyttö- ja hoitosuunnitelmassa? Malin kommentoi, että asiasta voitaisiin tehdä suunnitelmaan esimerkkitapaus ja siitä kerrottaisiin myös verkkosivulla. Todettiin vielä, että hailiverkko tarvitsee kyllä luvan, mutta tällä tavalla kalastusalue olisi isompi.
Keskusteltiin katiskan vaikutuksesta kuhakantaan. Todettiin, että se ei vaaranna kuhakantaa ja pohdittiin, voisiko katiskan käyttö vertautua lähinnä onkimiseen.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksen on tarkoitus valmistua kesäkuun alkupuoliskolla, jonka jälkeen se esitetään hallitukselle ja annetaan ELYlle luettavaksi. Tämän jälkeen on kuukauden kuulemisaika ja elokuussa pidetään yleiskokous, jossa päätetään suunnitelman vahvistamisesta.

18. Muut asiat
Ei muita asioita.

19. Kokous päätetään
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.34.

Vakuudeksi

Seppo Korjus, puheenjohtaja
Heli Rajamäki, sihteeri
Isto Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja
Petri Seppälä, pöytäkirjantarkastaja